Інформація про роботу РОВР у Хмельницькій області з питань запобігання та протидії корупції у 2020 році

1. Регіональним офісом водних ресурсів у Хмельницькій області (надалі – РОВР у Хмельницькій області) протягом 2020 року забезпечено безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції.

2. Відповідно до Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, РОВР у Хмельницькій області забезпечено безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства у 2020 році шляхом реалізації заходів, затверджених наказом РОВР у Хмельницькій області № 87/1 від 21.12.2019 року.

Проведення внутрішнього аудиту у РОВР у Хмельницькій області внутрішніми аудиторами Держводагентства у 2020 році не здійснювалось.

З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів було забезпечено дієвий контроль за реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Держводагентство, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм. Зокрема, у 2020 році фінансування здійснювалось за програмою 2707050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» та 2707070 «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області».

За 2020 рік на звернення Сектору у Хмельницькій області Держводагентства надійшло та було розглянуто на технічній раді РОВР у Хмельницькій області 39 пропозицій для отримання дозволів на спеціальне водокористування, з яких: 14 – позитивних, 25 – негативних.

3. Для забезпечення ефективного та раціонального використання державного майна та безумовного дотримання вимог чинного законодавства України щодо оренди державного майна всі договори оренди нерухомого майна укладались у 2020 році виключно на конкурсній основі. Кошти від здачі в оренду державного майна спрямовувались відповідно до умов договорів: 50% – до державного бюджету, 50% – балансоутримувачу.

4. Для забезпечення дієвого контролю за безумовним дотриманням вимог чинного законодавстваУкраїни щодо проведення закупівель при укладанні договорів на виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей РОВР у Хмельницькій області протягом 2020 року було проведено 11 процедур  публічних закупівель (з них: 7 процедур відкритих торгів, 4 переговорних процедури). Всього за результатами проведених торгів 5 процедур не відбулось, за іншими визнано 6 переможців та укладено договори.

Всього за результатами проведених торгів  визнано 6 переможців, укладено 6 договорів. Всі процедури здійснювались з дотриманням норм Закону України «Про публічні закупівлі».

5.  Здійснювався постійний контроль за використанням майна працівниками РОВР у Хмельницькій області з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків. Матеріальні цінності отримувались при наявності асигнувань, необхідних для їх оплати, попередня оплата за товарно-матеріальні цінності не проводилась.

6.  З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечувався щомісячний контроль за станом розрахунків з працівниками. Нарахування заробітної плати протягом року здійснювалось в межах кошторисних призначень на відповідний місяць. Заробітна плата працівникам РОВР у Хмельницькій області виплачувалась вчасно двічі на місяць. Заборгованості з виплати заробітної плати не було.

7. Забезпечувалась реалізація комплексу заходів щодо зміцнення фінансової дисципліни з метою недопущення росту дебіторської та кредиторської заборгованостей, дотримання цільового та ефективного використання бюджетних коштів, збереження державного майна.

Зокрема, здійснювався постійний контроль за діяльністю структурних підрозділів у частині своєчасного проведення розрахунків та недопущення утворення небюджетної заборгованості. Платні послуги надавались виключно на умовах попередньої оплати.

Виплата заробітної плати проводилась до кінця поточного місяця з метою зменшення кредиторської заборгованості по заробітній платі та нарахуваннях.

Дебіторська заборгованість по РОВР у Хмельницькій області станом на 01.01.2021 року відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року становить 46634 грн. 59 коп. (з них 10160 грн. 68 коп. – попередня оплата по орендній платі, 36473 грн. 91 коп. – отримано аванс для виконання робіт, надання послуг).

8. Посадові особи РОВР у Хмельницькій області, що зобов’язані відповідно до розділу VII Закону України «Про запобігання корупції» подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, за місцем роботи подали електронні декларації за 2019 рік за встановленою формою до 1 червня 2020 року. Достовірність внесених до декларацій відомостей засвідчені електронними підписами декларантів із зазначенням дати їх заповнення та перевірені органами ДФС України. Посадових осіб, які несвоєчасно подали е-декларації або не подали, зафіксовано не було, про що повідомлено Дежводагентство.

9. Протягом 2020 року факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень, та крадіжки державного майна, відсутні.

10. Здійснювався постійний контроль за виконанням умов договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг. Порушення договірних зобов’язань відсутні.

Фінансові зобов’язання реєструвались в органах Державного казначейства протягом 7 робочих днів з дати виникнення такого зобов’язання.

Здійснювався систематичний контроль за взяттям зобов’язань, витрачанням бюджетних коштів на цілі та у межах, встановлених затвердженими кошторисами.

11. У 2020 році здійснювалось систематичне інформування керівництва РОВР у Хмельницькій області та Держводагентства про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції.

Стан дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» знаходиться на постійному контролі керівництва РОВР у Хмельницькій області.

12. Прийом громадян керівництвом та працівниками РОВР у Хмельницькій області у 2020 році здійснювався у приміщенні, відокремленому від приміщень, призначених для роботи зі службовими документами.

13. З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним з корупцією в роботі РОВР у Хмельницькій області, забезпечення відкритості та прозорості фінансової діяльності у рубриці «Запобігання корупції» веб-сайту РОВР у Хмельницькій області систематично висвітлювало діяльність РОВР у Хмельницькій області, пов’язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу та роботою щодо запобігання службовим злочинам.

У вересні 2020 року працівників РОВР у Хмельницькій області було повторно ознайомлено під особистий підпис з вимогами Закону України «Про запобігання корупції».
У грудні 2020 року було проведено навчання посадових осіб, на якому було розглянуто питання щодо недопущення порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», Кримінального кодексу України.

14. Документальне забезпечення організації своєчасного проведення спеціальних перевірок відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад з високим  та підвищеним рівнем корупційних ризиків не проводилось в зв’язку з відсутністю проведення конкурсів на заміщення посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків у РОВР у Хмельницькій області у 2020 році.

15. З метою поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність РОВР  у Хмельницькій області забезпечено своєчасний, повний та об’єктивний розгляд звернень і запитів, що надходять до РОВР у Хмельницькій області відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян». За період з 02.01.2020 р. по 31.12.2020 р. на адресу РОВР у Хмельницькій області надійшло 122 звернення. Звернення стосувались таких питань: виготовлення паспорта водного об’єкта – 14; надання вихідних даних, а саме розрахунку водогосподарського балансу та гідрологічних характеристик ставу – 6;  надання довідки для розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки водного фонду – 46; розроблення пропозицій щодо режиму роботи водного об’єкта – 32; інші звернення – 24. На усі звернення заявників РОВР у Хмельницькій області було надано відповіді в терміни, встановлені чинним законодавством України.

План заходів

План заходів із запобігання та протидії корупції в РОВР у Хмельницькій області на 2021 рік

Інформація про роботу РОВР у Хмельницькій області

з питань запобігання та протидії корупції у 2019 році

1.      Регіональним офісом водних ресурсів у Хмельницькій області протягом 2019 року забезпечено безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції.

2.      Відповідно до Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, РОВР у Хмельницькій області забезпечено безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства у 2019 році шляхом реалізації заходів, затверджених наказом РОВР у Хмельницькій області № 174 від 24.12.2018 року.

З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів було забезпечено дієвий контроль за реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Держводагентство, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм. Зокрема, у 2019 році фінансування здійснювалось за програмою 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» та 2407070 «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області».

За 2019 рік на звернення Сектору у Хмельницькій області Держводагентства надійшло та було розглянуто на технічній раді РОВР у Хмельницькій області 46 пропозицій для отримання дозволів на спеціальне водокористування, з яких: 20 – позитивних, 26 – негативних.

3.      Для забезпечення ефективного та раціонального використання державного майна та безумовного дотримання вимог чинного законодавства України щодо оренди державного майна всі договори оренди нерухомого майна укладались у 2019 році виключно на конкурсній основі. Кошти від здачі в оренду державного майна спрямовувались відповідно до умов договорів: 50% – до державного бюджету, 50% – балансоутримувачу.

4.      Для забезпечення дієвого контролю за безумовним дотриманням вимог чинного законодавстваУкраїни щодо проведення закупівель при укладанні договорів на виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей РОВР у Хмельницькій області протягом 2019 року було проведено 7 процедур  публічних закупівель (з них: 5 процедур відкритих торгів, 2 переговорних процедури). Всього за результатами проведених торгів 1 процедура відмінена, 1 процедура не відбулась, за іншими визнано 5-х переможців та укладено договори.

Всього за результатами проведених торгів  визнано 5 переможців, укладено 5 договорів.

Всі процедури здійснювались з дотриманням норм Закону України «Про публічні закупівлі».

5.      Здійснювався постійний контроль за використанням майна працівниками РОВР у Хмельницькій області з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків. Матеріальні цінності отримувались при наявності асигнувань, необхідних для їх оплати, попередня оплата за товарно-матеріальні цінності не проводилась.

6.      З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечувався щомісячний контроль за станом розрахунків з працівниками. Нарахування заробітної плати протягом року здійснювалось в межах кошторисних призначень на відповідний місяць. Заробітна плата працівникам РОВР у Хмельницькій області виплачувалась вчасно двічі на місяць. Заборгованості з виплати заробітної плати не було.

7.      Забезпечувалась реалізація комплексу заходів щодо зміцнення фінансової дисципліни з метою недопущення росту дебіторської та кредиторської заборгованостей, дотримання цільового та ефективного використання бюджетних коштів, збереження державного майна.

Зокрема, здійснювався постійний контроль за діяльністю структурних підрозділів у частині своєчасного проведення розрахунків та недопущення утворення небюджетної заборгованості. Платні послуги надавались виключно на умовах попередньої оплати.

Виплата заробітної плати проводилась до кінця поточного місяця з метою зменшення кредиторської заборгованості по заробітній платі та нарахуваннях.

Дебіторська заборгованість по РОВР у Хмельницькій області станом на 01.01.2020 року становить 10 184 грн 28 коп., що є заборгованістю по орендній платі.

8. У зв’язку з незайнятою посадою аудитора згідно штатного розпису РОВР у Хмельницькій області внутрішні аудити у 2019 році не проводились. Проведення внутрішнього аудиту у РОВР у Хмельницькій області внутрішніми аудиторами Держводагентства у 2019 році не здійснювалось.

9.      Посадові особи РОВР у Хмельницькій області, що зобов’язані відповідно до розділу VII Закону України «Про запобігання корупції» подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за місцем роботи подали електронні декларації за 2018 рік за встановленою формою до 1 квітня 2019 року. Достовірність внесених до декларацій відомостей засвідчені електронними підписами декларантів із зазначенням дати їх заповнення та перевірені органами ДФС України. Зафіксовано несвоєчасне подання е-декларації 1 працівником, про що повідомлено Дежводагентство.

10.    Протягом 2019 року факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень, та крадіжки державного майна відсутні.

11.    Здійснювався постійний контроль за виконанням умов договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг. Порушення договірних зобов’язань відсутні.

Фінансові зобов’язання реєструвались в органах Державного казначейства протягом 7 робочих днів з дати виникнення такого зобов’язання.

Здійснювався систематичний контроль за взяттям зобов’язань, витрачанням бюджетних коштів на цілі та у межах, встановлених затвердженими кошторисами.

12.    Питання дотримання законодавства з питань запобігання та протидії корупції двічі заслуховувалось на засіданнях колегії РОВР у Хмельницькій області – у травні та жовтні 2019 року.

13.    Прийом громадян керівництвом та працівниками РОВР у Хмельницькій області у 2019 році здійснювався у приміщенні, відокремленому від приміщень, призначених для роботи зі службовими документами.

14.    У 2019 році здійснювалось систематичне інформування керівництва РОВР у Хмельницькій області та Держводагентство про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції.

15.    З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним з корупцією в роботі РОВР у Хмельницькій області, забезпечення відкритості та прозорості фінансової діяльності у рубриці «Запобігання корупції» веб-сайту РОВР у Хмельницькій області систематично висвітлювало діяльність РОВР у Хмельницькій області, пов’язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу та роботою щодо запобігання службовим злочинам.

З працівниками РОВР у Хмельницькій області проводились навчання по вивченню норм Закону України «Про запобігання корупції».

Стан дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» знаходиться на постійному контролі керівництва РОВР у Хмельницькій області.

16.    Документальне забезпечення організації своєчасного проведення спеціальних перевірок відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад з високим  та підвищеним рівнем корупційних ризиків не проводилось в зв’язку з відсутністю проведення конкурсів на заміщення посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків у РОВР у Хмельницькій області у 2019 році.

17. З метою поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність РОВР  у Хмельницькій області забезпечено своєчасний, повний та об’єктивний розгляд звернень і запитів, що надходять до РОВР у Хмельницькій області відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації».

План заходів щодо запобігання та протидії корупції у РОВР на 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                    Наказ Хмельницького облводресурсів

                                                                                                                         від «28» грудня 2017 року  №203

План заходів

щодо запобігання та протидії корупції у Хмельницькому облводресурсів на 2018 рік

№№з/п Зміст заходів Термін виконання Виконавці Відповідальний за виконання 
1.         Забезпечити безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції.Протягом рокуКерівники структурних             підрозділів Облводресурсів   О.Лесневич,О.Рудик 
2.        Забезпечити впровадження механізмів попередження корупції відповідно до положень Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки. Постійно Керівники структурних           підрозділів Облводресурсів О.Лесневич,О.Рудик 
3.       Забезпечити ефективне та раціональне  використання державного майна та безумовне  дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди державного майна. Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсній основі.       Забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету.  Протягом року        Головний юрисконсультВідділ економіки Відділ бухгалтерського обліку та звітності                           О.Рудик,О.Сирота,В.Варенюк
4.     Забезпечити дієвий контроль за безумовним дотриманням вимог чинного законодавства щодо складання договорів на виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей та дієвий контроль за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель. При здійсненні державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедуроювідкритих торгів згідно вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. №922-VIII.Постійно Керівники структурних           підрозділів Облводресурсів,головний юрисконсульт  В.Варенюк,О.Сирота,О.Рудик 
5.          Здійснювати контроль за станом використання майна працівниками Облводресурсів з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків.  ПостійноНачальники структурних           підрозділів ОблводресурсівНачальники структурних           підрозділів Облводресурсів
6.         З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечити щодекадний дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками Облводресурсів.        Інформувати Держводагентство про стан розрахунків із заробітної платиз працівниками бюджетних установ та організацій.Протягом року Щодекадно Відділ економікиО.Сирота     
7.          Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».  Постійно Відділ бухгалтерського обліку та звітності  В.Варенюк  
8.          Забезпечити безумовне виконання планів проведення внутрішнього аудиту на 2017 рік.ПротягомрокуСпеціаліст з внутрішнього аудиту О.Лесневич,Т.Куліш
9.         Проаналізувати стан виконання посадовими особами Облводресурсів вимог розділу VIIЗакону України «Про запобігання корупції» в частині подання відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе і членів своєї сім’ї, за 2016рік та подати відповідну інформацію керівництву Облводресурсів.КвітеньГоловний юрисконсульт (відповідальна за стан роботи із запобігання корупції в управлінні) О.Рудик 
10.         Продовжити практику тісної співпраці з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна.         Своєчасно інформувати спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупціїпро факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень.  Постійно Керівники структурних підрозділів Облводресурсів  О.Лесневич,О.Рудик 
11.         З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг.ПостійноКерівники структурних підрозділів Облводресурсів В.Варенюк,О.Рудик 
12.Забезпечити обов`язковий періодичний розгляд на засіданнях колегії облводресурсів питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами.Не рідше, ніж 1 раз на півріччяГоловний юрисконсультО.Лесневич,О.Рудик 
13.Забезпечити роботу відокремленого приміщення для прийому громадян від приміщень, призначених для роботи зі службовими документами.ПостійноКерівники структурних           підрозділів Облводресурсів О.Лесневич 
14.Систематично інформувати керівництво облводресурсів та Держводагентство про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції.Щоквартально до 10-го числа.Головний юрисконсультО.Рудик,Керівники водогосподарських організацій.
15.З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов`язаним з корупцією в роботі апарату облводресурсів, забезпечення відкритості та прозорості фінансової діяльності у рубриці «Запобігання проявам корупції» веб-сайту управління систематично висвітлювати діяльність Хмельницького облводресурсів, пов`язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу та роботою щодо запобігання службовим злочинам.Протягом року.Відділ бухгалтерського обліку та звітності.Відділ економіки.  В.Варенюк О.Сирота
16.Здійснювати документальне забезпечення організації своєчасного і об`єктивного проведення спеціальних перевірок відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним рівнем корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 171 (із змінами).Під час проведення конкурсів на заміщення посадПровідний інженер з підготовки кадрів Л.Олянчук 
17.З метою поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об`єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність Хмельницького облводресурсів проаналізувати стан роботи щодо реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» в управлінні.КвітеньДокументознавець І категорії, головний юрисконсультК.Гудим,О.Рудик

Інформація про роботу Хмельницького облводресурсів

з питань запобігання та протидії корупції у 2017 році

1. Хмельницьким обласним управлінням водних ресурсів протягом 2017 року забезпечено безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції.

2. Відповідно до Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, Хмельницьким облводресурсів забезпечено безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства у 2017 році шляхом реалізації заходів, затверджених наказом Хмельницького облводресурсів № 72/1 від 02.03.2017р..

На виконання вимог Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, та з метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів було забезпечено дієвий контроль за реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Держводагентство, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм. Зокрема, в 2017 році фінансування здійснювалось за програмою 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами».

За період січень-травень 2017 року на звернення Сектору Держводагентства України у Хмельницькій області надійшло та було розглянуто на технічній раді Хмельницького облводресурсів 227 матеріалів та надано пропозиції для надання висновків щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування.

За період з червня по грудень 2017 року на звернення Сектору Держводагентства України у Хмельницькій області надійшло та було розглянуто на технічній раді Хмельницького облводресурсів 211 матеріалів та надано пропозиції для видачі дозволів на спеціальне водокористування.

Таким чином, за 2017 рік Хмельницьким облводресурсів надано Сектору 438 пропозицій для отримання дозволів на спеціальне водокористування, з яких 267 – позитивних, 171 – негативних, у тому числі: 351 – поверхневий та підземний водозабір та 87 – рибогосподарські потреби.

3. Для забезпечення ефективного та раціонального використання державного майна та безумовного дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди державного майна всі договори оренди нерухомого майна укладались у 2017 році виключно на конкурсній основі. Кошти від здачі в оренду державного майна спрямовувались відповідно до умов договорів: 50% – до державного бюджету, 50% – балансоутримувачу.

4. Для забезпечення дієвого контролю за безумовним дотриманням вимог чинного законодавства щодо проведення закупівель при укладанні договорів на виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей Хмельницьким облводресурсів та підвідомчими організаціями протягом 2017 року було проведено 3 процедури  публічних закупівель (з них: 2 процедури відкритих торгів,1 переговорна процедура). Всього за результатами проведених торгів1 процедура відмінена, за іншими визнано 2-х переможців та укладено договори.

Крім того, було проведено 3 процедури допорогових закупівель, 2 з яких не відбулись, а за 1 визначено переможця та укладено договір.

Всього за результатами проведених торгів  визнано 3 переможця, укладено 3 договори.

Всі процедури здійснювались з дотриманням норм Закону України «Про публічні закупівлі».

5. Здійснювався постійний контроль за станом використання майна працівниками Облводресурсів з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків. Матеріальні цінності отримувались при наявності коштів, необхідних для їх оплати.

6. З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечувався щомісячний контроль за станом розрахунків з працівниками. Нарахування заробітної плати протягом року здійснювалось в межах кошторисних призначень на відповідний місяць. Заробітна плата працівникам облводресурсів виплачувалась вчасно двічі на місяць. Заборгованості з виплати заробітної плати не було.

7. Забезпечувалась реалізація комплексу заходів щодо зміцнення фінансової дисципліни з метою недопущення росту дебіторської та кредиторської заборгованостей, дотримання цільового та ефективного використання бюджетних коштів, збереження державного майна.

Зокрема, здійснювався постійний контроль за діяльністю структурних підрозділів у частині своєчасного проведення розрахунків та недопущення утворення небюджетної заборгованості. Платні послуги надавались виключно на умовах попередньої оплати.

Виплата заробітної плати проводиласьдо кінця поточного місяця з метою зменшення кредиторської заборгованості по заробітній платі та нарахуваннях.

Кошти, які надходили на рахунки підвідомчих організацій, першочергово направлялись на погашення кредиторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість по Хмельницькому облводресурсів станом на 01.01.2018 року становила 0,9 тис.грн., що є поточною заборгованістю по орендній платі.

8. Фінансові аудити підвідомчих організацій проводилися головним ревізором управління згідно плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2017 рік.

9. Посадові особи Хмельницького облводресурсів, що зобов’язані відповідно до розділу VIIЗакону України «Про запобігання корупції» подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за місцем роботи подали електронні декларації за 2016 рік за встановленою формою до 1 травня 2017 року, як особи, що заповнювали електронну декларацію вперше. Достовірність внесених до декларацій відомостей засвідчені електронними підписами декларантів із зазначенням дати їх заповненнята перевірені органами ДФС України. Зафіксовано несвоєчасне подання е-декларації 1 працівником, про що повідомлено Дежводагентство.

Виявлено 2 правопорушення фінансового і майнового характеру, а саме:

1) працівником Хмельницького облводресурсів не відображено у п.24 «Квартири» розділу ІІІ Декларації «Відомості про нерухоме майно» відомості про продаж квартири у грудні 2015 року;

2) працівником Хмельницького облводресурсів не відображено у п.24 «Квартири» розділу ІІІ Декларації «Відомості про нерухоме майно» відомості про житловий будинок, в якому зареєстрована та проживає.

З метою усунення порушення працівників було викликано для надання письмових пояснень, проведено службові розслідування, в результаті яких працівниками усунено допущені помилки та подано до органів ДФС України виправлені декларації. До адміністративної, кримінальної та дисциплінарної відповідальності осіб не притягнено через незначний характер правопорушень.

10. Протягом 2017 року факти,що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень, та крадіжки державного майна відсутні.

11. Здійснювався постійний контроль за виконанням умов договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг. Порушення договірних зобов`язань відсутні.

Фінансові зобов’язання реєструвались в органах Державного казначейства протягом 7 робочих днів з дати виникнення такого зобов’язання.

Здійснювався систематичний контроль за взяттям зобов’язань, витрачанням бюджетних коштів на цілі та у межах, встановлених затвердженими кошторисами.

12. Питання дотримання законодавства з питань запобігання та протидії корупції двічі заслуховувалось на засіданнях колегії облводресурсів – у травні та жовтні 2017 року.

13. Прийом громадян керівництвом та працівниками Хмельницького облводресурсів у 2017 році здійснювався у приміщенні, відокремленому від приміщень, призначених для роботи зі службовими документами.

14. У 2017 році здійснювалось систематичне інформування керівництва облводресурсів та Держводагентство про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції.

15. З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов`язаним з корупцією в роботі апарату облводресурсів, забезпечення відкритості та прозорості фінансової діяльності у рубриці «Запобігання проявам корупції» веб-сайту управління систематично висвітлювало діяльність Хмельницького облводресурсів, пов`язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу та роботою щодо запобігання службовим злочинам.

З працівниками міжрайонних управлінь водного господарства та апарату облводресурсів проводились навчання по вивченню норм Закону України «Про запобігання корупції».

Стан дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» знаходиться на постійному контролі керівництва облводресурсів.

Інформація про роботу Хмельницького облводресурсів

з питань запобігання та протидії корупції у 2016 році

1. Хмельницьким обласним управлінням водних ресурсів протягом 2016 року забезпеченобезумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції.

2. Відповідно до Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, Хмельницьким облводресурсів забезпечено безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства у 2016 році шляхом реалізації заходів, затверджених наказом Хмельницького облводресурсів № 23/1 від 22.02.2016р..

На виконання вимог Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, та з метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів було забезпечено дієвий контроль за реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Держводагентство, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм. Зокрема, в 2016році фінансування здійснювалось за програмою 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами».

У 2016 році на постійному контролі знаходилось питання  дотримання законності під час видачі пропозицій для надання висновків щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування.

У зв’язку з утворенням 08.02.2016 р. Сектору Держводагентства України у Хмельницькій області Хмельницьке облводресурсів припинило розгляд документів та видачу висновків про можливість видачі дозволу на спеціальне водокористування.

За 2016 рік  на звернення Сектору Держводагентства України у Хмельницькій області надійшло та було розглянуто на технічній раді Хмельницького облводресурсів 420 матеріалів та надано пропозиції для надання висновків щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування. З них 357  пропозиції щодо висновків  –  забір підземних та поверхневих вод (для підприємств, організацій, установ): з них позитивних – 209, негативних – 148; а також 63 пропозиції – на використання поверхневих вод (для рибогосподарських потреб): з них позитивних – 48, негативних – 15.

Таким чином, Хмельницьким управлінням водних ресурсів за 2016  рік надано Сектору 257 позитивних пропозицій щодо можливості видачі висновків для отримання дозволів на спеціальне водокористування та 163 негативних.

3. Для забезпечення ефективного та раціонального використання державного майна та безумовного дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди державного майна всі договори оренди нерухомого майна укладались у2016році виключно на конкурсній основі. Кошти від здачі в оренду державного майна спрямовувались відповідно до умов договорів: 50% – до державного бюджету, 50% – балансоутримувачу.

4. Для забезпечення дієвого контролю за безумовним дотриманням вимог чинного законодавства щодо проведення закупівель при укладанні договорів на виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей Хмельницьким облводресурсів та підвідомчими організаціями протягом 2016року було проведено 9процедур  державних закупівель (з них: 8 процедур запиту цінових пропозицій, з урахуванням лотів, 1переговорнапроцедура). З вісьми проведених процедур запиту цінових пропозицій 3відмінені. Переговорні процедури закінчились визнанням переможця і підписанням договору.

 Всього за результатами проведених торгів  визнано 3переможця, укладено 6договорів.

У 2016 році було Хмельницьким облводресурсів також було застосовано закупівлі товарів через систему електронних закупівель товарів ProZorroз обов`язковим оприлюдненням інформації про виконання договорів. Всього проведено 5 процедур закупівель, з яких 3 проведено з визначенням переможця.

 Всі процедури здійснювались з дотриманням норм Закону України «Про здійснення державних закупівель», а з 01.08.2016 р. – Закону України «Про публічні закупівлі».

5. Здійснювався постійнийконтроль за станом використання майна працівниками Облводресурсів з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків.Матеріальні цінності отримувались при наявності коштів,необхідних для їх оплати.

6. З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечувався щомісячний контроль за станом розрахунків з працівниками. Нарахування заробітної плати протягом року здійснювалось в межах кошторисних призначень на відповідний місяць. Заробітна плата працівникам облводресурсів виплачувалась вчасно двічі на місяць. Заборгованості з виплати заробітної плати не було.

7. Забезпечувалась реалізація комплексу заходів щодо зміцнення фінансової дисципліни з метою недопущення росту дебіторської та кредиторської заборгованостей, дотримання цільового та ефективного використання бюджетних коштів, збереження державного майна.

Зокрема, здійснювався постійний контроль за діяльністю структурних підрозділів у частині своєчасного проведення розрахунків та недопущення утворення небюджетної заборгованості. Платні послуги надавались виключно на умовах попередньої оплати.

Виплата заробітної плати проводиласьдо кінця поточного місяця з метоюзменшення кредиторської заборгованості по заробітній платі та нарахуваннях.

Кошти, які надходилина рахунки підвідомчих організацій,першочергово направлялись на погашення кредиторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість по Хмельницькому облводресурсів станом на 01.01.2017року становила 6,3 тис.грн., що є поточною заборгованістю по орендній платі.

8. Фінансові аудити підвідомчих організацій проводилися головним ревізором управління згідно плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2016 рік.

9. Всі посадові особи Хмельницького облводресурсів, що зобов’язані відповідно до ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за місцем роботи подали інженеру з підготовки кадрів декларації за 2015 рік за встановленою формою до 1 квітня 2015 року. Достовірність внесених до декларацій відомостей засвідчені підписами декларантів іззазначенням дати їх заповнення.

Виявлено 1 правопорушенняфінансового і майнового характеру, а саме: працівником Хмельницького облводресурсів не зазначено суму отриманої пенсії, яка була відображена у загальній сумі доходів за 2015 рік.З метою усунення порушення працівника було викликано для надання письмового пояснення, проведено службове розслідування, в результаті якого працівником усунено допущену помилку та подано до органів ДФС України виправлену декларацію. До адміністративної, кримінальної та дисциплінарної відповідальності особу не притягнено через незначний характер правопорушення.

10. Протягом 2016 року факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень, та крадіжки державного майна відсутні.

11. Здійснювався постійний контроль за виконанням умов договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг. Порушення договірних зобов`язань відсутні.

Фінансові зобов’язання реєструвались в органах Державного казначейства протягом 7 робочих днів з дати виникнення такого зобов’язання.

Здійснювався систематичний контроль за взяттям зобов’язань, витрачанням бюджетних коштів на цілі та у межах, встановлених затвердженими кошторисами.

12. Питання дотримання законодавства з питань запобігання та протидії корупції двічі заслуховувалось на засіданнях колегії облводресурсів – у травні та жовтні 2016 року.

13. Прийом громадян керівництвом та працівниками Хмельницького облводресурсів у 2016 році здійснювався уприміщенні,відокремленомувід приміщень, призначених для роботи зі службовими документами.

14. У 2016 році здійснювалось систематичнеінформуваннякерівництваоблводресурсів та Держводагентство про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції.

15. З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов`язаним з корупцією в роботі апарату облводресурсів, забезпечення відкритості та прозорості фінансової діяльності у рубриці «Запобігання проявам корупції» веб-сайту управління систематично висвітлювало діяльність Хмельницького облводресурсів, пов`язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу та роботою щодо запобігання службовим злочинам.

З працівниками міжрайонних управлінь водного господарства та апарату облводресурсів проводились навчання по вивченню норм Закону України «Про запобігання корупції».

Стан дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» знаходиться на постійному контролі керівництва облводресурсів.

Начальник

Хмельницького облводресурсів                                                                   Димінський Ю.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Хмельницького облводресурсів

від «22» лютого 2016 року  №23/1

План заходів

Хмельницького облводресурсів на 2017 рік щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії)  на 2015-2017 роки, затвердженої Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII

№№з/п Зміст заходів Термін виконання Виконавці Відповідальний за виконання 
1.         Забезпечити безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції.Протягом рокуКерівники структурних             підрозділів Облводресурсів   О.Лесневич,О.Рудик 
2.        Забезпечити впровадження механізмів попередження корупції відповідно до положень Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки. Постійно Керівники структурних           підрозділів Облводресурсів О.Лесневич,О.Рудик 
3.       Забезпечити ефективне та раціональне  використання державного майна та безумовне  дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди державного майна. Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсній основі.       Забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету.Протягом року        Відділ економіки, Відділ бухгалтерського обліку та звітності                            О.Рудик,О.Сирота,В.Варенюк
4.     Забезпечити дієвий контроль за безумовним дотриманням вимог чинного законодавства щодо складання договорів на виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей та дієвий контроль за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель. При здійсненні державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедуроювідкритих торгів.Постійно Керівники структурних           підрозділів Облводресурсів,головний юрисконсульт  В.Варенюк,О.Сирота,О.Рудик 
5.          Здійснювати контроль за станом використання майна працівниками Облводресурсів з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків.  ПостійноНачальники структурних           підрозділів ОблводресурсівНачальники структурних           підрозділів Облводресурсів
6.         З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечити щодекадний дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками Облводресурсів.        Інформувати Держводагентство про стан розрахунків із заробітної платиз працівниками бюджетних установ та організацій.Протягом року Щодекадно Відділ економікиО.Сирота     
7.          Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 року № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».  Постійно Відділ бухгалтерського обліку та звітності  В.Варенюк  
8.          Забезпечити безумовне виконання планів проведення внутрішнього аудиту на 2016рік.ПротягомрокуСпеціаліст з внутрішнього аудиту О.Лесневич,О.Мазоха
9.         Проаналізувати стан виконання посадовими особами Облводресурсів вимог розділу VIIЗакону України «Про запобігання корупції» в частині подання відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе і членів своєї сім’ї, за 2015рік та подати відповідну інформацію керівництву Облводресурсів.КвітеньПровідний інженер з підготовки кадрів Л.Олянчук 
10.         Продовжити практику тісної співпраці з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна.         Своєчасно інформувати спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупціїпро факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень.  Постійно Керівники структурних підрозділів Облводресурсів  О.Лесневич,О.Рудик 
11.         З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг.ПостійноКерівники структурних підрозділів Облводресурсів В.Варенюк,О.Рудик 
12.Забезпечити обов`язковий періодичний розгляд на засіданнях колегії облводресурсів питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами.Не рідше, ніж 1 раз на півріччяГоловний юрисконсультО.Лесневич,О.Рудик 
13.Забезпечити роботу відокремленого приміщення для прийому громадян від приміщень, призначених для роботи зі службовими документами.ПостійноКерівники структурних           підрозділів Облводресурсів О.Лесневич 
14.Систематично інформувати керівництво облводресурсів та Держводагентство про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції.Щоквартально до 10-го числа.Головний юрисконсультО.Рудик,Керівники водогосподарських організацій.
15.З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов`язаним з корупцією в роботі аппарату облводресурсів, забезпечення відкритості та прозорості фінансової діяльності у рубриці «Запобігання проявам корупції» веб-сайту управління систематично висвітлювати діяльність Хмельницького облводресурсів, пов`язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу та роботою щодо запобігання службовим злочинам.Протягом року.Відділ бухгалтерського обліку та звітності.Відділ економіки.  В.Варенюк О.Сирота
16.Здійснювати документальне забезпечення організації своєчасного і об`єктивного проведення спеціальних перевірок відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним рівнем корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 171 (із змінами).Під час проведення конкурсів на заміщення посадПровідний інженер з підготовки кадрів Л.Олянчук 
17.З метою поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об`єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність Хмельницького облводресурсів проаналізувати стан роботи щодо реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» в управлінні.КвітеньДокументознавець І категорії, головний юрисконсультК.Гудим,О.Рудик