Сучасна національна екологічна політика України у галузі використання водних ресурсів спрямована на впровадження принципів Європейської Рамкової Водної Директиви 2000/60/EС (ЄРВД) щодо забезпечення сталого природокористування – європейської моделі управління водними ресурсами. Метою ЄРВД є захист і поліпшення стану водних ресурсів та сприяння сталому і збалансованому їх використанню. Вона встановлює основні положення для досягнення країнами ЄС доброго стану поверхневих, підземних, перехідних і прибережних вод у межах кожного річкового басейну.

Одним із головних принципів нової ефективної системи управління водними ресурсами, викладених у Директиві 2000/60/EС, є інтегрована басейнова модель управління ними, що передбачає спільні дії усіх держав, які знаходяться у басейнах річок, а головним документом для управління водними ресурсами виступає План управління річковим басейном.

План управління річковим басейном розробляється з метою досягнення екологічних цілей, визначених для кожного району річкового басейну, в установлені строки.

Стратегічною екологічною ціллю для всіх районів річкових басейнів є досягнення/підтримання “доброго” екологічного стану масивів поверхневих та підземних вод, а також “доброго” екологічного потенціалу штучних або істотно змінених масивів поверхневих вод.

В основу планів управління водними басейнами покладені інформаційні, імітаційні та прогнозні моделі й екологічні карти басейнів, що дозволяє науково обґрунтувати заходи щодо захисту територій і населення від забруднення, затоплення, інших екологічних загроз, визначити їхню черговість та раціонально використати наявні фінансові, матеріальні і трудові ресурси. Усі ці розробки здійснюються на основі ГІС технологій.

План управління річковим басейном є основним засобом удосконалення і підтримки обґрунтованого менеджменту водних ресурсів і передбачає активне залучення усіх зацікавлених сторін у цей процес. Важливим етапом впровадження басейнового принципу управління водними ресурсами є також розробка плану управління річковим басейном для окремих суббасейнів та проведення гідрографічного районування території басейну для виділення меж суббасейнів.

Порядок розроблення плану управління річковим басейном затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 р. № 336.

СТРУКТУРА

плану управління річковим басейном

1. Загальна характеристика поверхневих та підземних вод району річкового басейну:

1) опис річкового басейну:

2) визначення масивів:

– поверхневих вод;

– підземних вод.

2. Основні антропогенні впливи на кількісний та якісний стан поверхневих і підземних вод, у тому числі точкових та дифузних джерел:

1) поверхневі води:

  • забруднення органічними, біогенними, небезпечними речовинами:
  • аварійне забруднення та вплив забруднених територій (полігонів, майданчиків, зон тощо);
  • гідроморфологічні зміни:

2) підземні води:

  • забруднення;
  • об’єми/запаси;
  • інші істотні антропогенні впливи.

3. Зони (території), які підлягають охороні, та їх картування:

1) об’єкти Смарагдової мережі;

2) зони санітарної охорони;

3) зони охорони цінних видів водних біоресурсів;

4) масиви поверхневих/підземних вод, які використовуються для рекреаційних, лікувальних, курортних та оздоровчих цілей, а також води, призначені для купання;

5) зони, вразливі до (накопичення) нітратів.

4. Картування системи моніторингу, результатів програм моніторингу, що виконуються для поверхневих вод (екологічний і хімічний), підземних вод (хімічний і кількісний), зон (територій), які підлягають охороні:

5. Перелік екологічних цілей для поверхневих вод, підземних вод і зон (територій), які підлягають охороні, та строки їх досягнення (у разі потреби обґрунтування встановлення менш жорстких цілей та/або перенесення строків їх досягнення).

6. Економічний аналіз водокористування:

1) економічний розвиток території басейну;

2) характеристика сучасного водокористування:

3) прогноз потреб у воді основних галузей економіки;

4) інструменти економічного контролю:

7. Огляд виконання програм або заходів, включаючи шляхи досягнення визначених цілей.

8. Повний перелік програм (планів) для району річкового басейну чи суббасейну, їх зміст та проблеми, які передбачено розв’язати:

9. Звіт про інформування громадськості та громадське обговорення проекту плану управління річковим басейном.

10. Перелік компетентних органів державної влади, відповідальних за виконання плану управління річковим басейном.

11. Порядок отримання інформації, у тому числі первинної, про стан поверхневих і підземних вод.