22.03.2011

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.03.2015 № 78
 Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
03 квітня 2015 р. 
за № 382/26827

Про затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування

Відповідно до статті 25 Водного кодексу України, з метою упорядкування питань, пов’язаних з веденням державного обліку водокористування, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення державного обліку водокористування, що додається.

2. Затвердити форму звітності № 2ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води», що додається.

3. Державному агентству водних ресурсів України (Чунарьов О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр  І.А. Шевченко

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
екології та природних 
ресурсів України 
16.03.2015 № 78
 Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
03 квітня 2015 р. 
за № 382/26827

ПОРЯДОК 
ведення державного обліку водокористування

І. Загальні положення

1.1. Державний облік водокористування ведеться з метою забезпечення складання державного водного кадастру за розділом «Водокористування», а також систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.

1.2. Систематизація даних державного обліку водокористування здійснюється для:

поточного і перспективного планування використання водних ресурсів та здійснення водоохоронних заходів;

розміщення виробничих сил на території країни;

складання схем комплексного використання та охорони водних ресурсів і водогосподарських балансів;

проектування об’єктів, пов’язаних з використанням водних ресурсів;

прогнозування змін гідрологічних умов, водності річок та якості вод;

розроблення заходів щодо підвищення ефективності роботи водогосподарських систем;

нормування водоспоживання і водовідведення, а також показників якості вод;

розроблення заходів щодо запобігання шкідливій дії вод та ліквідації її наслідків;

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів;

регулювання взаємовідносин між водокористувачами, а також між водокористувачами та іншими підприємствами, установами і організаціями;

вирішення питань, пов’язаних з обліком та використанням вод;

інших цілей, визначених чинним законодавством.

1.3. Організація ведення державного обліку водокористування здійснюється Держводагентством.

Державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) (далі – Звіт).

Звіти подаються до Держводагентства через спеціалізовані підприємства, установи та організації, що належать до сфери його управління, які є виконавцями робіт зі складання державного водного кадастру (далі – організації, що належать до сфери управління Держводагентства), за місцем здійснення водокористування.

1.4. Цей Порядок встановлює єдині правила ведення державного обліку водокористування, які є обов’язковими для фізичних та юридичних осіб, діяльність яких підлягає державному обліку водокористування (далі – водокористувачі).

1.5. Під час державного обліку водокористування систематизуються дані про водокористувачів, які здійснюють діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин, та:

здійснюють забір води із поверхневих та підземних водних об’єктів в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу;

забирають воду з водопровідних мереж або інших систем водопостачання в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом календарного року) і передають зворотні (стічні) води до систем водовідведення;

забирають воду для зрошення в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом зрошувального періоду);

мають сезонний режим роботи та забирають воду в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом періоду його роботи у межах календарного року);

мають оборотні системи водопостачання загальною потужністю 1000 метрів кубічних води на добу і більше незалежно від кількості забраної (отриманої) води;

використовують воду для виробництва напоїв незалежно від кількості води;

здійснюють скид (незалежно від об’єму) зворотних (стічних) вод безпосередньо у водні об’єкти та підземні горизонти;

віднесені до галузі гідроенергетики;

користуються водними об’єктами для рибогосподарських потреб (крім суден флоту рибної промисловості).

1.6. У разі припинення діяльності водокористувач інформує організації, що належать до сфери управління Держводагентства, про припинення подання Звіту.

1.7. Звіт складається на основі даних первинного обліку водокористування згідно з показниками засобів вимірювальної техніки, результатів вимірювань показників якості води (не менше ніж один раз на квартал), які подаються до організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, разом зі Звітом.

За відсутності засобів вимірювальної техніки Звіт складається за технологічними даними (з використанням побічних методів обліку).

Обсяги, періодичність та методи інструментально-лабораторних вимірювань якості зворотних (стічних) вод визначаються водокористувачами та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства.

1.8. Інформація, що міститься у Звіті, є первинними даними про водокористувача та його водогосподарську діяльність.

1.9. Звітним періодом є календарний рік. Водокористувачі, зазначені у пункті 1.5 цього розділу, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року подають Звіти до організацій, що належать до сфери управління Держводагентства.

1.10. Водокористувачі, які здійснюють передачу води іншим водокористувачам та/або прийом зворотних (стічних) вод від інших водокористувачів, щороку до 01 лютого при поданні Звіту надають перелік таких водокористувачів з інформацією щодо об’ємів води, врахованих у договорах на водопостачання (поставку води) і водовідведення.

1.11. Копії Звітів з відміткою про одержання (штампом організації, що прийняла Звіт, та датою прийняття) подаються платниками рентної плати за спеціальне використання води разом з податковими деклараціями зазначеного збору до територіальних органів ДФС.

1.12. Звіт підписується водокористувачем (уповноваженою особою водокористувача) та скріплюється печаткою (за наявності).

1.13. Особа, що підписала Звіт, забезпечує правильність складання Звіту, достовірність наведених у ньому даних і своєчасне його подання.

1.14. Помилки або недостовірні дані, виявлені у Звіті, можуть бути виправлені шляхом подання виправленого (уточненого) Звіту не пізніше 10 лютого наступного за звітним року.

1.15. Аналіз достовірності звітних даних здійснюється на підставі наданих водокористувачами даних первинного обліку водокористування та результатів хімічних аналізів води, дозволів на спеціальне водокористування, а також нормативних розрахунків водокористування та водовідведення.

1.16. Організації, що належать до сфери управління Держводагентства, після аналізу достовірності звітних даних не пізніше 15 лютого наступного за звітним року передають дані звітності за допомогою відповідного програмного забезпечення засобами телекомунікаційного зв’язку до Держводагентства.

1.17. Держводагентство щороку не пізніше 01 квітня надає в паперовому та/або електронному вигляді узагальнені дані про водокористування в Україні в територіальному, галузевому та басейновому розрізах до Мінприроди, Мінфіну, Мінекономрозвитку, ДФС, Держекоінспекції України та Держстату.

ІІ. Заповнення адресної частини Звіту

2.1. В адресній частині Звіту код водокористувача, код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), код основного виду економічної діяльності (за КВЕД ДК 009:2010) та код приналежності до платника єдиного податку четвертої групи проставляються водокористувачем.

У разі приналежності водокористувача до платника єдиного податку четвертої групи у відповідній графі адресної частини Звіту проставляється код 01.

2.2. Код водокористувача формується із шести знаків. Перші два знаки є кодом адміністративної одиниці відповідно до затвердженого Держводагентством класифікатора кодування адміністративно-територіального поділу країни. Наступні чотири знаки – порядковий номер водокористувача у зазначеній адміністративно-територіальній одиниці.

Коди водокористувачів у системі державного обліку водокористування присвоюються організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства.

2.3. В адресній частині форми Звіту вказуються кількість заповнених рядків таблиць 1 і 2 Звіту, кількість заповнених бланків та номер бланка.

ІІІ. Загальні положення щодо заповнення таблиць 1, 2 та 3 Звіту

3.1. Дані Звіту щодо об’ємів води (крім рядка 3 таблиці 3 Звіту) зазначаються у тисячах метрів кубічних з одним знаком після коми, а щодо днів та годин – у цілих числах.

Показники у графах 9 – 19 таблиці 2 Звіту зазначаються в кілограмах, крім показників азоту амонійного, біологічного споживання кисню (БСК5), завислих речовин, нітратів, нітритів, сульфатів, сухого залишку, хімічного споживання кисню (ХСК) та хлоридів, які зазначаються в тоннах, із округленням до одного знака після коми.

Якщо величина показника відсутня, то у відповідних рядках та графах зазначається прочерк, а у випадку, коли величина показника менше ніж передбачений для нього ступінь точності, то у відповідних рядках та графах зазначається «0,0».

3.2. Якщо в одній із таблиць Звіту кількість рядків буде недостатньою, то додатково заповнюється необхідна кількість бланків, при цьому адресна частина й таблиця 3 Звіту заповнюються лише на першому бланку.

ІV. Заповнення таблиці 1 Звіту

4.1. Таблиця 1 Звіту призначена для обліку об’ємів води, забраної із природних джерел, одержаної від інших водокористувачів, використаної водокористувачем і переданої іншим водокористувачам для використання та (або) скиду, а також втраченої при транспортуванні.

4.2. У графі «Б» зазначається назва джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду.

Кожне джерело вказується в окремому рядку. Крім того, в окремому рядку вказується водокористувач, від якого отримано воду для очистки, скиду або використання водокористувачем, що звітує.

4.3. У графі «В» зазначається код типу джерела водопостачання відповідно до кодів типу джерела водопостачання і приймача зворотних (стічних) та інших вод згідно з додатком 1 до цього Порядку. Код водокористувача, від якого отримано воду, зазначається організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства, відповідно до пункту 2.2 розділу II цього Порядку.

При одержанні води із водогосподарських систем іншого водокористувача в графі «В» після коду типу джерела водопостачання зазначається код водокористувача, від якого одержано воду.

Якщо зворотні (стічні) води надходять від декількох водокористувачів, то на місці коду водокористувача, від якого отримано воду, зазначається шестизначний код, першими трьома знаками якого є дев’ятки, а четвертий, п’ятий та шостий знаки вказують на кількість водокористувачів, від яких отримано зворотні (стічні) води. На місці коду типу джерела водопостачання зазначається 91.

4.4. У графі «Г» зазначається код поверхневого водного об’єкта, з якого здійснюється забір води (у басейні якого розташоване інше джерело водопостачання) організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства.

Код поверхневого водного об’єкта визначається відповідно до затвердженого Держводагентством класифікатора кодування водних об’єктів, із яких здійснюється забір води або у які скидаються зворотні (стічні) води.

Якщо вода надходить від іншого водокористувача, то зазначається код поверхневого водного об’єкта, з якого забирає воду водокористувач, що її передає.

Якщо водокористувач отримує воду від водокористувача, який забирає її із декількох джерел, то при складанні ним Звіту здійснюється розбивка об’ємів отриманої води та назв і типів джерел водопостачання пропорційно об’ємам забраної води (згідно зі Звітом водокористувача, що передає воду).

4.5. У графі «Д» зазначається код категорії якості забраної або одержаної води відповідно до кодів категорії якості забраної, одержаної, переданої і скинутої води згідно з додатком 2 до цього Порядку.

4.6. У графі «Е» зазначається відстань від гирла водотоку до місця водозабору із нього, а при заборі підземних вод – відстань від гирла до створу річки, найближчого до місця розташування підземного водозабору.

Якщо вода надходить від іншого водокористувача, то в графі «Е» вказується відстань від гирла річки до місця забору води (із поверхневого або підземного джерела), переданої водокористувачеві, що звітує.

4.7. У графі 1 зазначається об’єм забраної або одержаної від іншого водокористувача води (у тому числі зворотної (стічної)).

4.8. У графах 2 – 13 зазначається об’єм забраної або одержаної води за місяцями.

4.9. У графах 14, 15 зазначаються ліміти використання води та об’єми фактично використаної води.

Установлений водокористувачу ліміт використання води розбивається за кожним джерелом і включає також об’єм води, переданої для використання на відповідні потреби водокористувачами, які самостійно не звітують.

Вторинні водокористувачі, які здійснюють спеціальне водокористування без оформлення відповідних дозволів, у графі 14 зазначають об’єми води, які узгоджені з Держводагентством при укладанні договорів на поставку води з первинними водокористувачами (ліміт використання води для вторинних водокористувачів).

4.10. У графах 16 – 19, 21 зазначається об’єм використаної води на відповідні потреби водокористувачем, що звітує, а також переданої для використання на відповідні потреби водокористувачами, які самостійно не звітують.

У графі 16 зазначається об’єм води, використаної для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб водокористувача, що звітує, а також для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення.

У графі 17 зазначається об’єм води, використаної для власних виробничих (технологічних) потреб, включаючи об’єм води, забраної безпосередньо із водного об’єкта, що надходить на підживлення систем оборотного водопостачання.

Санаторії, будинки та бази відпочинку, готелі, лікувальні та освітні заклади (за винятком лікувальних та навчальних, у тому числі дошкільних навчальних закладів, що фінансуються виключно за рахунок бюджетів різних рівнів, які у графі 20 зазначають код виду використання води «14» відповідно до кодів інших видів використання води згідно з додатком 3 до цього Порядку) у графі 17 зазначають відповідно об’єми води, використаної для потреб осіб, що відпочивають, проживають та тих, що лікуються.

У графі 18 зазначається об’єм води, використаної на зрошення земель.

У графі 19 зазначаються об’єм води, використаної для питних та санітарно-гігієнічних потреб водокористувачами, які самостійно не звітують про використання води, а також об’єм води, використаної водокористувачами для поливу (благоустрою) власних територій.

Водокористувачі, які звітують за санаторії, будинки та бази відпочинку, готелі, лікувальні та освітні заклади (за винятком лікувальних та навчальних, у тому числі дошкільних навчальних закладів, що фінансуються виключно за рахунок бюджетів різних рівнів, для яких у графі 20 зазначається код виду використання води «14» згідно з додатком 3 до цього Порядку), у графі 19 зазначають відповідно об’єми води, використаної для потреб осіб, що відпочивають, проживають та тих, що лікуються.

У графі 21 зазначається об’єм води, використаної на потреби, не враховані у графах 16 – 19, при цьому у графі 20 зазначається код виду використання води згідно з додатком 3 до цього Порядку.

4.11. У графі 22 зазначається код категорії якості переданої води згідно з додатком 2 до цього Порядку.

4.12. У графі 23 зазначаються об’єм води, переданої іншим водокористувачам (які самостійно звітують) без використання, об’єми транзитних вод та зворотних (стічних) вод, що одержуються від інших водокористувачів з метою очистки.

4.13. У графі 25 зазначається об’єм води, переданої іншим водокористувачам після використання, при цьому у графі 24 зазначається код категорії якості переданої води згідно з додатком 2 до цього Порядку.

4.14. У графі 26 зазначається об’єм води, втраченої внаслідок фільтрації, випаровування, протікання, аварій тощо в системах водопостачання водокористувача, що звітує.

4.15. Водокористувачі, які належать до суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність із централізованого водопостачання та/або водовідведення, а також водокористувачі, які не віднесені до зазначених суб’єктів господарювання, але на балансі яких перебувають житлові будинки і які передають воду для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення, зазначають об’єми води в окремому рядку таблиці 1 Звіту у графах 15 та 16. При цьому у графі «Д» зазначається код категорії якості води «ПП».

4.16. Загальна вимога до заповнення таблиці 1 Звіту – об’єм забраної або одержаної води (графа 1) повинен дорівнювати сумі об’ємів фактично використаної води (графа 15), переданої води без використання (графа 23) та втрат води (графа 26).

V. Заповнення таблиці 2 Звіту

5.1. Таблиця 2 Звіту призначена для обліку об’ємів зворотних (стічних) та інших вод, що скидаються безпосередньо у водні об’єкти та підземні горизонти, передаються іншим водокористувачам або надходять на поля зрошення, рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби, а також для обліку кількості забруднюючих речовин.

5.2. За наявності декількох приймачів зворотних (стічних) та інших вод дані щодо кожного з них зазначаються в окремих рядках.

5.3. У графі «Б» зазначається назва приймача зворотних (стічних) та інших вод.

5.4. У графі «В» зазначається тип приймача зворотних (стічних) та інших вод згідно з додатком 1 до цього Порядку.

5.5. У графі «Г» зазначається код поверхневого водного об’єкта, в який скидається вода (у басейні якого розташовані інші приймачі зворотних (стічних) вод).

Код поверхневого водного об’єкта визначається відповідно до затвердженого Держводагентством класифікатора кодування водних об’єктів, із яких здійснюється забір води або у які скидаються зворотні (стічні) води.

5.6. У графі «Д» зазначається код категорії якості скинутих у водні об’єкти або відведених в інші приймачі зворотних (стічних) вод згідно з додатком 2 до цього Порядку.

5.7. У графі 1 зазначається відстань від гирла водотоку до місця скиду в нього зворотних (стічних) вод, а при скиді зворотних (стічних) вод у підземні горизонти, на поля зрошення, рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби – відстань від гирла до створу річки, найближчого до місця розташування такого приймача.

При скиді дренажних вод у магістральні канали зазначається відстань від головної споруди каналу до місця скиду.

5.8. У графі 2 зазначається фактичний об’єм водовідведення у водні об’єкти та інші приймачі, які не віднесені до водних об’єктів.

5.9. У графі 3 зазначається об’єм зворотних (стічних) вод (у тому числі використаних шахтно-кар’єрних, пластових, дренажних та баластних), які скинуті в природні водні об’єкти без очистки і якість яких не відповідає встановленим гранично допустимим скидам (далі – ГДС).

5.10. У графі 4 зазначається об’єм зворотних (стічних) вод (у тому числі шахтно-кар’єрних, пластових, дренажних, баластних), які скинуті в природні водні об’єкти після очисних споруд і якість яких не відповідає встановленим ГДС.

5.11. У графі 5 зазначається об’єм нормативно-чистих зворотних (стічних) вод, які скидаються у природні водні об’єкти без очистки. До нормативно-чистих відносяться зворотні (стічні) води, якість яких відповідає встановленим ГДС.

5.12. У графах 6 – 8 зазначаються об’єми нормативно-очищених на відповідних очисних спорудах (біологічної, фізико-хімічної, механічної очистки) зворотних (стічних) вод. До нормативно-очищених відносяться зворотні (стічні) води, якість яких відповідає встановленим ГДС.

Об’єм зворотних (стічних) вод, що пройшли послідовну очистку на спорудах механічної, фізико-хімічної і біологічної очистки, зазначається один раз в одній із граф – 6, 7 або 8, що відповідає кінцевій стадії очистки.

5.13. Віднесення зворотних (стічних) вод до категорій «забруднених», «нормативно-очищених» і «нормативно-чистих» здійснюється на основі порівняння фактично скинутої кількості забруднюючих речовин із встановленими ГДС для кожного водовипуску.

Якщо забір та скид зворотних (стічних) вод здійснюється у межах одного й того самого району основного річкового басейну, то кількість забруднюючих речовин у зворотних (стічних) водах визначається з відрахуванням кількості відповідних забруднюючих речовин у воді, що була забрана.

Якщо забір води здійснюється у межах одного району основного річкового басейну, а скид зворотних (стічних) вод здійснюється у межах іншого району основного річкового басейну, то кількість забруднюючих речовин у зворотних (стічних) водах визначається без відрахування кількості відповідних забруднюючих речовин у воді, що була забрана.

5.14. У графах 9 – 20 зазначаються код забруднюючої речовини відповідно до кодів основних забруднюючих речовин згідно з додатком 4 до цього Порядку та через скісну – її кількість.

Значення кількісних показників забруднюючих речовин зазначається із округленням до одного знака після коми при загальній довжині формату з восьми знаків, включаючи кому.

5.15. Об’єм зворотної (стічної) води, що передається іншому водокористувачу, відображається окремим рядком у таблиці 2 Звіту, в якому:

у графі «В» зазначається код типу приймача зворотних (стічних) вод «95»;

у графі «Г» на місці перших трьох знаків коду поверхневого водного об’єкта зазначається «СТО», а на місці наступних шести знаків – шестизначний код підприємства, якому передається зворотна (стічна) вода;

у графі 2 зазначається загальний об’єм переданої зворотної (стічної) води;

графи 3 – 8 не заповнюються;

у графах 9 – 20 зазначаються кількість та коди основних забруднюючих речовин згідно з пунктом 5.14 цього розділу.

5.16. При заповненні окремих рядків таблиці 2 Звіту для відображення скидів шахтно-кар’єрних вод, що не використовуються, колекторно-дренажних вод, що відводяться з метою зниження рівня ґрунтових вод, а також вод, що відводяться на поля зрошення, рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби, графи 3 – 20 не заповнюються.

5.17. Загальна вимога до заповнення таблиці 2 Звіту – фактичний об’єм водовідведення у водні об’єкти та інші приймачі, які не віднесені до водних об’єктів (графа 2), повинен дорівнювати сумі об’ємів забруднених (графи 3 та 4), нормативно-чистих (без очистки) (графа 5) та нормативно-очищених на відповідних очисних спорудах (графи 6 – 8) зворотних (стічних) вод.

VІ. Заповнення таблиці 3 Звіту

6.1. Таблиця 3 Звіту призначена для обліку додаткових показників використання води, не передбачених таблицями 1 і 2 Звіту.

6.2. У рядку 1 зазначається об’єм води, що використовується у системах оборотного водопостачання, за винятком об’єму води, що подається в систему для її підживлення.

Об’єм води у системах оборотного водопостачання – сумарний об’єм води, який було б необхідно використати водокористувачу протягом року у разі відсутності таких систем (об’єм економії забраної або одержаної від інших водокористувачів води за рахунок застосування оборотних систем у звітному періоді).

Об’єм води, що подається до оборотної системи водопостачання для її підживлення, зазначається у таблиці 1 Звіту згідно з пунктами 4.2 – 4.10 розділу ІV цього Порядку.

Оборотна система водопостачання – система водопостачання, яка передбачає багаторазове використання води у технологічному циклі і безпосередньо не зв’язана з об’єктами водного фонду, за винятком наливних водосховищ та ставків-охолоджувачів, які за проектом є частиною такої оборотної системи.

Прямотокова система водопостачання – система водопостачання з одноразовим використанням води та подальшим її скидом до об’єктів водного фонду або подальшою передачею її після використання іншим водокористувачам.

До об’єму води у системах оборотного водопостачання не відноситься об’єм води, яка циркулює в системах теплопостачання. У таблиці 1 Звіту враховується тільки об’єм води, що подається на підживлення цих систем.

6.3. У рядку 2 зазначається об’єм води у системах повторного водопостачання – сумарний об’єм повторно використаної води протягом року на декількох виробничих майданчиках (у цехах, установках тощо) одного водокористувача, який вимірюється у місцях подачі води на другий, третій і наступні виробничі майданчики (у цехи, установки тощо).

6.4. У рядку 3 зазначається об’єм води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій та гідроакумулюючих електростанцій для вироблення електроенергії.

6.5. У рядках 4, 5 зазначається річний ліміт забору води з водних об’єктів (у тому числі підземної води), встановлений водокористувачу у дозволі на спеціальне водокористування.

6.6. У рядку 6 зазначається кількість календарних днів роботи водокористувача, а для меліоративних систем – кількість календарних днів роботи їх водозабірних (скидних) споруд.

6.7. У рядку 7 зазначається середня кількість годин роботи водокористувача за добу.

6.8. У рядку 8 зазначається фактична на кінець року потужність очисних споруд водокористувача, що скидає зворотні (стічні) води після очистки у водні об’єкти.

Не враховується потужність очисних споруд водопідготовки, систем оборотного і послідовного водопостачання, а також споруд попередньої та локальної очистки, після яких зворотна (стічна) вода надходить до споруд кінцевої очистки.

6.9. У рядку 9 зазначається фактична на кінець року потужність очисних споруд, на яких зворотні (стічні) води очищуються до категорії нормативно-очищених.

6.10. У рядку 10 зазначається фактична на кінець року потужність очисних споруд, після яких зворотні (стічні) води відводяться на поля зрошення, рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби, а також передаються після кінцевої стадії очистки для використання іншому водокористувачу.

6.11. У рядку 11 зазначається об’єм води, забраної із водного об’єкта, що врахована засобами вимірювальної техніки первинних водокористувачів.

6.12. У рядку 12 зазначається об’єм зворотної (стічної) води, що врахована засобами вимірювальної техніки на спорудах кінцевої очистки.

VІI. Особливості обліку окремих видів водокористування

7.1. При складанні Звітів гідроелектростанціями (гідровузлами):

об’єм води, забраної для виробничих і господарсько-побутових потреб (водопостачання майстерень, гаражів, інших об’єктів, що знаходяться на балансі гідровузлів), а також переданої іншим водокористувачам, зазначається за загальними правилами;

об’єм води, що пропускається через споруди гідровузла для шлюзування суден, пропуску риби, підтримання судохідних глибин, забезпечення санітарних витрат у нижньому б’єфі та інших потреб, що не пов’язані із забором води із природних об’єктів, не враховується;

об’єм води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій та гідроакумулюючих електростанцій для вироблення електроенергії, зазначається в рядку 3 таблиці 3 Звіту в мільйонах кубічних метрів (у цілих числах).

7.2. Водні ресурси, що використовуються без вилучення їх з водних об’єктів:

об’єм води, що пропускається через турбіни гідроелектростанцій для вироблення електроенергії та використовується під час експлуатації водних шляхів пасажирським, вантажним самохідним і несамохідним водним транспортом, а також води, що скидається з водних об’єктів для підтримання санітарних витрат у річці та з метою запобігання виникненню гідродинамічних аварій, у таблиці 1 Звіту не зазначається;

об’єм води, що використовується для рибогосподарських потреб, у графах 14, 15, 17 таблиці 1 Звіту не зазначається.

7.3. Водокористувачі, що забезпечують заповнення і підживлення теплових мереж, звітують про вказаний об’єм води в графах 1 – 15, 17 таблиці 1 Звіту та рядках 4, 5 таблиці 3 Звіту.

Вода, що циркулює в системах теплопостачання, обліку не підлягає.

7.4. Підприємства та організації, які забезпечують перекидання води у маловодні регіони каналами і водогонами міжбасейнового та внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів, зазначають об’єм забору води із природного водного об’єкта в магістральний канал у графах 1 – 13, 23 (при цьому у графі 22 зазначається код ТР), у графі 26 таблиці 1 Звіту та у графі 2 таблиці 2 Звіту (за винятком втрат при транспортуванні).

Об’єм води, яка використовується на власні та інші потреби, зазначається у Звіті на загальних підставах.

7.5. Міжрайонні та районні управління водного господарства зазначають об’єм води, яка забирається ними із водних об’єктів або магістральних каналів для зрошення, у графах 1 – 14, 18, 23 (при цьому у графі 22 зазначається код ТД) та у графі 26 таблиці 1 Звіту.

Об’єм води, яка використовується на власні та інші потреби, зазначається у Звіті на загальних підставах.

7.6. Водокористувачі, які отримують воду для потреб зрошувального землеробства від організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, у графі 14 таблиці 1 Звіту зазначають об’єм води, узгоджений із зазначеними організаціями до 20 квітня звітного року при укладанні договорів (протоколів про наміри) на поставку води.

7.7. У випадку забору води безпосередньо із водного об’єкта і передачі її без використання для підживлення (підвищення водності) водних об’єктів (транзит води) її об’єм зазначається у графах 1 – 13, 23 (при цьому у графі 22 зазначається код ТР) таблиці 1 Звіту та у графі 2 таблиці 2 Звіту.

7.8. При заборі підземної води її об’єм зазначається сумарно, незалежно від кількості свердловин.

7.9. Водокористувачі, що використовують на власні потреби пластову попутно забрану при видобуванні корисних копалин воду і закачують її після використання назад для підтримання пластового тиску, зазначають об’єм води лише у рядку 2 таблиці 3 Звіту.

Об’єм попутно забраної при видобуванні корисних копалин води, яка використовується на власні та інші потреби, зазначається у Звіті на загальних підставах.

7.10. Об’єм попутно забраної при видобуванні корисних копалин води, скинутої без використання в поверхневі або підземні водні об’єкти, зазначається в таблицях 1 і 2 Звіту (графи 22, 23 таблиці 1 Звіту в цьому випадку не заповнюються і код ТР не зазначається).

При здійсненні транзиту шахтно-кар’єрних вод з метою підживлення (підвищення водності) водних об’єктів заповнення таблиць 1 і 2 Звіту здійснюється згідно з пунктом 7.7 цього розділу.

7.11. Об’єм зворотних (стічних) вод, що одержуються від інших водокористувачів з метою очистки, зазначається у графах 1 – 13, 23 (при цьому у графі 22 зазначається код СТ) таблиці 1 Звіту та графах 2 – 20 таблиці 2 Звіту.

7.12. Об’єм забраних, отриманих, використаних і відведених колекторно-дренажних вод зазначається у відповідних графах таблиць 1 і 2 Звіту. При цьому у графі “Д” таблиць 1 і 2 Звіту зазначається код якості води КД.

7.13. Заповнення Звітів водокористувачами, які використовують воду для рибогосподарських потреб (риборозведення), здійснюється таким чином:

1) об’єм води, що використовується для рибогосподарських потреб без вилучення із водного об’єкта, має дорівнювати максимальному фізичному (з початку року) об’єму водного об’єкта, який використовується для рибогосподарських потреб.

Зазначений об’єм води відображається в таблиці 1 Звіту:

у графі «В» – код джерела 40 або 41;

у графі «Г» – код найближчого водотоку (річки);

у графі «Д» – код категорії якості води ТН;

графа 15 – не заповнюється;

у графі 20 – код 03 використано для рибогосподарських потреб;

у графі 21 – максимальний фізичний (з початку року) об’єм водного об’єкта, який використовується для рибогосподарських потреб;

2) якщо вилов риби здійснюється з частковим або повним скидом води із водного об’єкта, додатково до підпункту 1 цього пункту зазначений об’єм вказується:

у таблиці 1 Звіту:

у графі «В» – код джерела 20;

у графі «Г» – код річки, з якої заповнюється водний об’єкт;

у графі «Д» – код якості води ТН;

у графі 1 – об’єм води, забраної на поповнення об’єму водного об’єкта, який скинуто з метою вилову риби (цей об’єм розподіляється на ті місяці звітного року, коли здійснювалося наповнення водного об’єкта);

у графі 15 – об’єм, зазначений у графі 1;

у графі 17 – той самий об’єм;

у таблиці 2 Звіту:

у графі «В» – код типу приймача 20;

у графі «Г» – код річки, у яку здійснюється повний або частковий скид з водного об’єкта;

у графі «Д» – код якості СС;

у графі 2 – об’єм, що зазначається у графі 15 таблиці 1 Звіту (цей самий об’єм зазначається в одній із граф 3 – 8 таблиці 2 Звіту). Якщо категорія якості води, що скидається, не нормативно-чиста (без очистки), то склад забруднюючих речовин у графах 9 – 20 таблиці 2 Звіту заповнюється на загальних підставах;

3) якщо здійснюється поповнення водного об’єкта, що пов’язано з втратами води на фільтрацію та випаровування, додатково до підпунктів 1 і 2 цього пункту зазначений об’єм вказується:

у таблиці 1 Звіту:

у графі «В» – код джерела 20;

у графі «Г» – код річки, з якої поповнюється водний об’єкт;

у графі «Д» – код якості води ТН;

у графі 1 – об’єм води, який підлягає поповненню. Зазначений об’єм води вказується у графах 2 – 13 таблиці 1 Звіту (розподіляється на ті місяці, коли здійснювалось поповнення водного об’єкта);

у графі 22 – код транзиту ТР;

у графі 23 – об’єм, зазначений у графі 1;

у таблиці 2 Звіту:

у графі «В» – код приймача 40 або 41;

у графі «Г» – код найближчого водотоку (річки);

у графі «Д» – код якості ТР;

у графі 2 – об’єм, відображений у графах 1, 23 таблиці 1 Звіту.

Якщо водокористувачі, які використовують воду для рибогосподарських потреб (риборозведення), здійснюють інші види водокористування або передачу води іншим водокористувачам, заповнення додаткових рядків Звітів здійснюється на загальних підставах.

7.14. У разі наявності у сільських населених пунктах суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність із централізованого водопостачання та/або водовідведення, заповнення ними Звітів про використання води здійснюється на загальних підставах.

7.15. У разі відсутності у населених пунктах суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність із централізованого водопостачання та/або водовідведення, об’єми використання води сільським населенням для питних і санітарно-гігієнічних потреб (у тому числі на утримання худоби) зазначаються районними державними адміністраціями у графі 21 таблиці 1 Звіту (з узагальненими даними по району), при цьому у графі 20 зазначається код виду використання води – 05.

Директор 
Департаменту охорони 
природних ресурсів
М.Л. Томахін

Додаток 1 
до Порядку ведення державного 
обліку водокористування 
(пункт 4.3)

КОДИ

типу джерела водопостачання і приймача зворотних (стічних) та інших вод

КодТип джерела водопостачання і приймача зворотних (стічних) та інших вод
10Море
11Лиман відкритий
12Лиман закритий
20Річка
21Річка, що пересихає
30Озеро
40Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
41Водосховище наливне, ставок наливний
50Канал, яким забирається вода з природного водного об’єкта
51Канал, яким забирається вода з іншого каналу
60Підземний водоносний горизонт
61Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
62Свердловини вертикального дренажу для пониження рівня ґрунтових вод
71Колектори зрошувальних систем, не зв’язані з річковою мережею, морями, озерами
72Колектори зрошувальних систем, що досягають поверхневих водних об’єктів
73Колекторно-дренажні води, що накопичуються у водокористувача
80Поля зрошення
81Накопичувачі
82Рельєф місцевості
83Поля фільтрації
84Вигріб
91Мережі каналізації
95Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення

Додаток 2 
до Порядку ведення державного 
обліку водокористування 
(пункт 4.5)

КОДИ

категорії якості забраної, одержаної, переданої і скинутої води

КодКатегорія якості води
ПКВода питна, одержана із водопровідних мереж суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність із централізованого водопостачання та/або водовідведення
ПСВода питна, одержана від водокористувача (передана водокористувачу) одного й того самого підпорядкування
ПДВода питна, одержана від водокористувача (передана водокористувачу) іншого підпорядкування
ПОВода, забрана із природних водних об’єктів, яка відповідає нормативам якості питної води або очищена до такої якості
ТСВода технічна, одержана від водокористувача (передана водокористувачу) одного й того самого підпорядкування
ТДВода технічна, одержана від водокористувача (передана водокористувачу) іншого підпорядкування
ТВВода, що подається транзитом для заповнення водосховищ
ТКВода, що подається транзитом до каналів
ТПВода, що подається транзитом до підземних горизонтів
ТНВода, забрана із природних водних об’єктів, яка не відповідає нормативам якості питної води
МРМорська вода
СТЗворотна (стічна) вода, що отримується від інших підприємств для очистки і скидається без використання у водні об’єкти або на рельєф місцевості
СКВода зворотна (стічна), одержана із системи (передана в систему) суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність із централізованого водопостачання та/або водовідведення
ССВода зворотна (стічна), одержана від водокористувача (передана водокористувачу) одного й того самого підпорядкування
СДВода зворотна (стічна), одержана від водокористувача (передана водокористувачу) іншого підпорядкування
СЛВода зворотна (стічна), яка після локальних очисних споруд відводиться на поля зрошення, рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби
КДВода колекторно-дренажна
РСВода, скинута з рисових систем
ШРВода, попутно забрана при видобуванні корисних копалин (шахтно-кар’єрна)
ТРТранзитна вода (або передана без використання, очистки або скиду в інші водогосподарські ділянки)
БЛВода баластна, лляльна
ППВода, що відображається як «використана на господарсько-питні потреби населення»
ПМВода питна мінеральна, забрана з підземного джерела (свердловини), одержана від водокористувача (передана водокористувачу)

Додаток 3 
до Порядку ведення державного 
обліку водокористування 
(пункт 4.10)

КОДИ

інших видів використання води

КодВид використання води
01Зрошення лиманне
02Обводнення пасовищ
03Рибогосподарські потреби
04Використання води для виробничих та інших потреб водокористувачами, які самостійно не звітують про використання води
05Сільськогосподарське водопостачання
06Підтримання пластового тиску
07Видобування сланцевого газу
08Зволоження
09Обводнення сільськогосподарських угідь
10Використання води на вирощування рису
11Використання води на забезпечення випуску молоді цінних промислових видів риби та інших водних живих ресурсів у водні об’єкти
12Використання води садівницькими та городницькими товариствами
13Використання води для: протипожежних потреб; потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів; пилозаглушення у шахтах і кар’єрах
14Використання води лікувальними, освітніми та дошкільними закладами, які фінансуються виключно за рахунок бюджетів різних рівнів
15Пропуск води через конденсатори турбін теплоелектростанцій з прямоточною системою водопостачання для охолодження конденсату
16Об’єм води, яка входить виключно до складу напоїв
17Використання води на технологічні потреби при усуненні шкідливої дії вод

Додаток 4 
до Порядку ведення державного 
обліку водокористування 
(пункт 5.14)

КОДИ

основних забруднюючих речовин

КодНазва речовиниКодНазва речовини
01Алюміній29Нікель
02Азот амонійний30Нітрати
03Азот загальний31Нітрити
04Анілін32Олово
05БСК533Пестициди
06Бензол34Роданіди
07Ванадій35Ртуть
08Вісмут36Сапонін
09Вуглеводи ароматичні37Свинець
10Гідрокарбонати38Сірководень
11Дихлоретан39СПАР (синтетичні поверхнево-активні речовини)
12Жири, масла40Сульфати
13Завислі речовини41Сурма
14Залізо42Сухий залишок
15Кадмій43Танін
16Калій44Титан
17Кальцій45Толуол
18Карбамід46Феноли
19Кобальт47Формальдегід
20Літій48Фосфати
21Магній49Фосфор загальний
22Марганець50Фтор
23Метанол51Хлориди
24Миш’як52Хром загальний
25Мідь53Хром шестивалентний
26Молібден54ХСК
27Натрій55Цинк
28Нафтопродукти56Ціаніди

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
екології та природних 
ресурсів України 
16.03.2015 № 78 

Форма № 2ТП-водгосп 
(річна)