‼️ ПОВІДОМЛЕННЯ

розміщено в: Новини | 0

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області

код ЄДРПОУ 05441893

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 29,  

тел. (0382) 79-57-98, e-mail: kmelovr@ukr.net

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Розчистка русла р. Вовк та захист від підтоплення с. Нижнє, с. Черешенька та східної частини м. Деражня Деражнянського району Хмельницької області.

Планована діяльність включає розчистку русла р. Вовк тавлаштування регулюючих гідротехнічних споруд. Виконання зазначених робіт має забезпечити захист від підтоплення сільгоспугідь та присадибних ділянок сіл Нижнє та Черешенька, а також східної частини            м. Деражня.  

Технічна альтернатива №1Виконання робіт планується проводити екскаватором драглайном, а в місцях перетину з комунікаціями – вручну. Піднятий ґрунт розрівнюється вздовж траси бульдозером.

Технічна альтернатива №2Розглянута альтернатива розчистки методом гідромеханізації (земснаряд або гідродинамічний насос). Враховуючи гідрологічну характеристику й параметри водотоку, а також необхідність влаштування в межах прибережної захисної смуги накопичувачів для вилученої пульпи зазначений метод економічно й екологічно недоцільний.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Територіальна альтернатива №1. Ділянка проведення робіт визначена від с. Черешенька до                  м. Деражня Деражнянського району Хмельницької області.

Територіальна альтернатива №2. Не розглядається, в зв’язку з прив’язкою до місця розташування річки.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. 

Реалізація проєктних рішень поліпшить умови проживання населення за рахунок захисту від шкідливої дії паводкових і повеневих вод та покращення гідрологічного режиму р. Вовк.

5. Загальні технічні характеристики, в тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо). 

Планується оптимальний комплекс робіт, які включають:- розчистку ділянки русла річки Вовк протяжністю 5,1 км;- влаштування регулюючих гідротехнічних споруд на існуючому трубчастому переїзді в          с. Нижнє.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1. До екологічних обмежень під час виконання будівельних робіт належать: дотримання ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, нормативних рівнів шуму, дотримання ГДК забруднюючих речовин у воднихоб’єктах, недопущення негативного впливу на тваринний світ, запобігання негативному впливу відходів. Інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з діючим законодавством України. 

Щодо технічної альтернативи 2. Альтернативний варіант відсутній, оскільки прийнятий варіант є найбільш оптимальним з точки зору досягнення позитивного результату. 

Щодо територіальної альтернативи 1. Дотримання обмежень господарської діяльності в межах прибережної захисної смуги. 

Щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається з причин, вказаних в п.3.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1,2. 

Еколого-інженерна підготовка передбачає: інженерно-геодезичні вишукування, розробку проектно-кошторисної документації, доставку необхідних механізмів та матеріалів, розміщення інвентарних тимчасових приміщень. 

Захист території передбачає: дотримання проектної технології та залуження відкосів для уникнення ерозійних процесів, охорона землі від забруднення відходами будівництва, охорона вод від потрапляння відходів будівництва. 

Щодо територіальної альтернативи 1. Планована діяльність визначена Державною програмою “Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області” по Хмельницькій області на 2019 – 20 роки.

Передбачені заходи з дотримання обмеженої господарської діяльності на землях водного фонду. 

Щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається з причин, вказаних в п.3.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо технічних альтернатив 1,2. 

На період проведення робіт: 

– повітряне середовище – незначне короткострокове підвищення концентрацій забруднюючих речовин через неорганізовані викиди при роботі автотранспорту та спецтехніки; 

– водне середовище – короткострокове скаламучення поверхневих вод; 

– ґрунт – передбачене залуження і заліснення; 

– рослинний світ і тваринний світ – незначний короткостроковий негативний вплив у зв’язку з вирубуванням деревино-чагарникової рослинності, що буде компенсовано залуженням та залісненням, тимчасовим порушенням гідроекосистеми, яка після виконання робіт стабілізується; 

– соціальне середовище – відсутній. 

На період експлуатації: 

– клімат і мікроклімат – позитивний; 

– повітряне середовище – відсутній; 

– водне середовище – запроектовані заходи мають позитивний вплив; 

– ґрунт – відсутній. Передбачене залуження і заліснення; 

– рослинний світ і тваринний світ – позитивний, за рахунок покращення гідрологічного режиму водотоку та усунення причин підтоплення; 

– соціальне середовище – позитивний, за рахунок усунення причин підтоплення та створення сприятливих умов для рекреації; 

– техногенне середовище – вплив відсутній. 

Щодо територіальної альтернативи 1. Позитивний вплив на водне і соціальне середовища. 

Щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається з причин, вказаних в п.3.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

Друга категорія згідно пункту 10, частини 3 статті 3(проведення робіт з розчищенням і днопоглибленням русла та дня річок, берегоукріплення, зміни та стабілізації стану русел річок).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23.05.2017 року в обсязі достатньому для прийняття рішень щодо впровадження планової діяльності.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає: 

– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 

– проведення громадського обговорення планованої діяльності; 

– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; 

– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом п’ятим цього пункту; 

– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливість громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції щодо планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу надовкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності. 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації за адресою: 

29000, Хмельницький, вул. Свободи, 70, тел. (0382) 65-69-59; e-mail: eko.khm.adm.@ukr.net. 

Контактна особа: Шибецька Валентина Олександрівна.

Залишити відповідь